Avís legal

Avís legal. En compliment de la legislació vigent, s’informa del següent:

Responsable del lloc web:

El titular del lloc web controlfinancer.com és Víctor García Canet, amb domicili social a IGUALADA. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: vgarcia@controlfinancer.com.

Obligacions de l’usuari

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar el lloc web controlfinancer.com, així com els serveis i productes vinculats a la mateixa de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el disposat en aquestes condicions generals i en les particulars que siguin d’aplicació. Així com abstenir-se d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir el normal funcionament i gaudi per part dels usuaris del lloc web Control Financer i dels serveis i productes vinculats a aquest, o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Víctor García Canet.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

Víctor García Canet no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Modificacions del contingut del lloc web

Víctor García Canet es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web, tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com les condicions d’ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Propietat intel·lectual i industrial

Víctor García Canet per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web controlfinancer.com, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de espectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Víctor García Canet.
Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de espectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Víctor García Canet.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Víctor García Canet. Podrà visualitzar els elements de la pàgina web controlfinancer.com i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de espectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Víctor García Canet.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Víctor García Canet es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte.

Pots consultar també la informació recollida en les pàgines de: Política de privacitat i Política de cookies.